دسته : رشته مهندسي شيمي,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

بعضی از مواد ممکن است از طریقی غیر از عملیات گرمایی ساخته شوند،در صورتی که این مواد با روش ماشین کاری ساخته می شوند، از قواعد زیر پیروی می کنیم.

۱- همیشه ابزار تیز باشد.

۲- زاویه براده،آزاد و تمایل قلم برش را تقلیل دهد.

۳- از سرعت برش مناسب و یکنواخت استفاده کنید.

۴- از سرعت برشی در حدود ۱۲ تا ۱۵ m/min  متر بر دقیقه استفاده کنید.

۵- مواظب باشید که ابزار برش هنگام کار باعث افزایش سختی و لعاب سطحکار نشود.

۶- اغلب برش خشک(بدون استفاده از مایعات خنک کننده)بهتر است. روغنهای برش باعث ایجاد لعابسطحی می شوند،برای خشن کاری و براده برداری زیاد می توان از روغن سولفوره استفاده کرد.

۷- برای پرداخت کاری یکبار ظریف و خشک بدهید، در فرزکاری پروفیلی هنگام پرداخت کاری بار هم جهت باعث آزاد شدن فنریت در تیغه فرز می شود.

۸- نوک مته ها را همانطور که نشان داده شده اصلاح کنید.

۹- وقتی باید با مواد سخت کار کرد،در صورت امکان می توان از ابزار برشی با نوک الماسه استفاده کرد.