دسته : رشته مهندسي شيمي,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

افت و خیزهای گرمایی میخکوبی و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ویژه الکتریکی ابر رساناهای گرم

در ابر رساناها رفتارهای الکتریکی با رفتارهای مغناطیسی اساسا“ به همدیگر وابسته می باشند. ما با توجه به این حقیقت آثار افت و خیزهای گرمایی، میخکوبی شار و ناهمسانگردی و بخصوص نقش این عوامل در رفتارهای مقاومت ویژه الکتریکی ابر رساناهای گرم را بررسی کرده ایم و نشان داده ایم که چگونه کوتاهتر بودن طول همدوسی، بالاتر بودن دمای بحرانی و جفت شدگی بین لایه ای ضعیف در ابررساناهای گرم آثار عوامل فوق در این ابر رساناها و ابررساناهای سرد را از همدیگر متمایز می کند. بعضی از این آثار از جمله پهن شدگی زیاد گذار مقاومتی با افزایش میدان، اختلاف رفتارهای مقاومتی ابررساناهای گرم ، کاهش سریع چگالی جریان بحرانی با افزایش دما، مکانیزمهای ذاتی و میکروسکوپی میخکوبی، واهلش مغناطیسی و خط برگشت ناپذیری را بر اساس تئوری خزش شار اندرسون – کیم توضیح داده ایم. همچنین بعضی از محدودیتها و

نتایج نادرست این تئوری را مطرح کرده و با معرفی فازها و رژیمهای ابررسانایی و گذارها یا گذارهای بین آنها سعی در توجیه بهتر نتایج نموده ایم.