دسته : رشته آمار,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی میزان ضایعات آرد و نان ها در نانوائی ها و در حین مصرف و ارتباط آن با کیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت و مصرف در سه استان تهران بدلیل تنوع نان ها، خوزستان بدلیل حداکثر تولید نان بصورت تافتون و در استان گلستان بیشتر بصورت بربری انجام گردید. این بررسی ها از آذرماه ۱۳۸۰ طبق پرسشنامه های مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف کننده، پرسشنامه عمومی مصرف کننده، پرسشنامه اختصاصی مصرف کننده) با ۲۸۶ سئوال به اجرا در آمد. در عمل هم برای یادداشت برداری و آمارگیری از ضایعات نان ها اول هر ماه با تحویل پلاستیک های رنگی به منازل، نان خشک های هر ماه به تفکیک، لواش، بربری، سنگک، تافتون و حجیم جمع آوری و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشک ها با ترازوی سیار توزین، پرسشنامه ها تکمیل و اول ماه بعد همین عملیات در منازل و مناطق دیگر از شهرها تکرار می شد. از سئوالات مهم پرسشنامه شامل: تعداد خانوار، درآمد، درصد مصرف و خرید نوع نان، مصرف روزانه، تعداد نان خریداری شده در روز و در هر وعده، نحوه نگهداری، نان موردعلاقه، برشتگه یا خمیری، ایراد نان ها، ضایعات هر نان به تفکیک در ماه، علت ضایعات، نحوه پیشگیری از ضایعات، ضایعات در  نانوائی ها، ضایعات آرد در نانوائی ها، و… مورد بررسی و یادداشت برداری قرارگرفت. در این طرح سعی شده با در نظر گرفتن کلیه جوانب، ضایعات نان که تاکنون درحد حدس وگمان بود به یک نتیجه دقیق و قابل قبولی دسترسی پیدا کرد.

پروژه و مقاله

چکیده

این مطالعه به منظوربررسی میزان ضایعات آردو نان هادرنانوائی هاودرحین مصرف وارتباط آن باکیفیت ماده اولیه، نوع نان، نحوه تولید، پخت ومصرف در سه استان تهران بدلیل تنوع نان ها، خوزستان بدلیل حداکثرتولیدنان بصورت تافتون ودراستان گلستان بیشتربصورت بربری انجام گردید. این بررسی هاازآذرماه۱۳۸۰ طبق پرسشنامه های مختلف(پرسشنامه مربوط به خانوارمصرف کننده، پرسشنامه عمومی مصرف کننده، پرسشنامه اختصاصی مصرف کننده) با۲۸۶سئوال به اجرادرآمد. در عمل هم برای یادداشت برداری وآمارگیری از ضایعات نان هااول هرماه باتحویل پلاستیک های رنگی به منازل، نان خشک های هرماه به تفکیک،لواش،بربری، سنگک، تافتون وحجیم جمع آوری وآخرهمان ماه بامراجعه مجددبه منازل نان خشک هابا ترازوی سیارتوزین، پرسشنامه هاتکمیل واول ماه بعدهمین عملیات درمنازل ومناطق دیگر ازشهرهاتکرارمی شد. ازسئوالات مهم پرسشنامه شامل: تعدادخانوار، درآمد، درصدمصرف و خریدنوع نان، مصرف روزانه، تعدادنان خریداری شده درروزودرهروعده، نحوه نگهداری، نان موردعلاقه، برشتگه یاخمیری، ایرادنان ها، ضایعات هرنان به تفکیک درماه، علت ضایعات، نحوه پیشگیری ازضایعات، ضایعات درنانوائی ها، ضایعات آرددرنانوائی ها، و موردبررسی و یادداشت برداری قرارگرفت.دراین طرح سعی شده بادرنظرگرفتن کلیه جوانب، ضایعات نان که تاکنون درحدحدس وگمان بودبه یک نتیجه دقیق وقابل قبولی دسترسی پیداکرد.