دسته : رشته آمار,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۴

مقدمه

نظرسنجی حاضر، با توجه به اهمیت ماه محرم و برپایی مجلس عزاداری امام حسین و نظرات مردم در مورد شیوه عزاداری برای امام حسین (ع)  به اجرا درآمد.

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری از نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مردم جامعه در مورد شیوه عزاداری برای امام حسین (ع)  بدست آوریم.

این گزارش حاصل جمع آوری نظرات ۱۲۰۰ نفر پاسخگو به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از ۲۲۰۰۰۰۰۰ الی ۸۸۹۹۹۹۹۹) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  نظرسنجی

نظرسنجی حاضر برای آگاهی از موارد زیر به اجرا درآمد:

۱٫ پاسخگویان به چه شیوه هایی عزاداری می کنند.

۲٫ کدام یک از کارهایی که در محرم انجام می شود مورد تایید پاسخگویان نیست.

۳٫ نظر پاسخگویان در مورد روش مداحی فعلی.

۴٫ نظر پاسخگویان درباره اشکالاتی که در مداحی فعلی می بینند.

پروژه و مقاله