دسته : رشته آمار,رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۴

فهرست مطالب

 

مقدمه

داده های خام

جدول فراوانی

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چندبر فراوانی

نمودار دایره ای (کلوچه ای)

میانگین، واریانس و نمودار جعبه ای

نمودار ساقه و برگ

نمودار چند ضلعی اوجایو