دسته : رشته آمارتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
بررسی نمرات یک دانش آموز

عنوان مقاله: بررسی نمرات یک دانش آموز

جدول توزیع فراوانی: ۱-حدود دسته    ۲-خط و نشان   ۳-فراوانی مطلق

حدود دسته: فاصله بین دو کران بالا و پایین را نشان می دهد.

خط و نشان: میزان فراوانی را با خط نشان می دهد.

فراوانی مطلق:‌ میزان فراوانی را با عدد نشان می دهد.

مراکز دسته: کران بالا به اضافه کران پایین تقسیم بر۲را مرکز دسته می گویند.

فراوانی نسبی: فراوانی مطلق بر روی مجموع آنها را فراوانی نسبی می گویند.

درصد نسبی: فراوانی نسبی ضرب در۱۰۰را درصد نسبی می گویند.

نمودار ستونی:

برای رسم نمودار ستونی حدود دسته روی محورxها و فراوانی مطلق روی محورyها در نظر گرفته می شود. از کران پایین و بالا ستونی رسم می کنیم تا به فراوانی همان دسته برسیم.                 فراوانی مطلق   حدود دسته

نمودار میله ای:

نمودار میله ای بیشتر در متغیرهای کیفی اسمی کاربرد دارد. روی محورxها متغیر و روی محورyها فراوانی مطلق را در نظر می گیریم. از هر کدام میله ای رسم می کنیم تا به فراوانی مربوط به آن برسیم.

نمودار چند بر فراوانی:

برای رسم نمودار چند بر فراوانی اگر به صورت جدول توزیع فراوانی داده باشند، ابتدا مراکز دسته ها را پیدا می کنیم.هر مرکز با فراوانی اش نقطه ای است در صفحه مختصات.تمامی نقاط را یافته سپس بوسیله خط آنها را به هم وصل می کنیم.

چون نمودار چند بر فراوانی باید از دو طرف بسته باشد، بنابراین اولین مرکز را دز نظر گرفته، با توجه به فاصله مراکز یک مرکز قبل از آن را اختیار می کنیم. همچنین آخرین مرکز را در نظر گرفته و یک مرکز بعد از آن با توجه به فاصله مراکز، مرکز بعدی را پیدا می کنیم. ابتدا و انتهای نمودار را به این مراکز پیدا شده بوسیله نقطه چین وصل می کنیم، به این دلیل که متعلق به منحنی نیست، پس با نقطه چین نشان می دهیم.

نمودار دایره ای:

الف)به روش درصدی:

اگر جمع فراونی مطلق عددی باشد که به۱۰۰ساده شود، بهتر است از روش درصدی استفاده شود. در این روش ابتدا درصد فراوانی نسبی در تمام موارد حساب شده و یک دایره رسم می کنیم. می دانیم که یک دایره صد در صد است. اگر چهار قسمت شود، هر قسمت۲۵درصد باشد، بنابراین درصد فراوانی های نسبی را حدودا روی این دایره جدا می کنیم.