دسته : رشته آمارتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
آمار و مدل سازی

عنوان مقاله: آمار و مدل سازی

در یک پارکینگ ۹۵۰ ماشین پارک شده است. شخصی می خواهد با استفاده از اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند. (یک نمونه ی ۳۰ تایی از ماشین های پارک شده)

پس از اینکه او نمونه ی خود را انتخاب کرد متوجه شد که ۸ ماشین پیکان، ۷ ماشین ریو، ۵ ماشین پژو، ۳ ماشین فولکس، ۳ ماشین پاترول، ۳ ماشین دوو و یک ماشین بنز بود. هدف شخص به دست آوردن نام ماشین و سال ماشین های می‌باشد.

 

جامعه و نمونه

جامعه– کلیه ای ماشین های پارک شده در داخل پارکینگ و موضوه مورد مطالعه یک نمونه تصادفی ۳۰تایی از ماشین های پارک شده.

نمونه– حد ۳۰ اتومبیل از میان ۹۵۰ اتومبیل برای بررسی که بیانگر خصوصیات جامعه است.

نمونه تصادفی ساده– اگر کلیه ی ماشین ها را به عنوان جامعه آماری در نظر بگیریم. که نمونه انتخاب شده کاملاً تصادفی است و قبل از انتخاب همه ی افراد جامعه به طور یکسان امکان و سهم برگزده شدن را داشته اند.

روش جمع آوری داده ها

روش جمع آوری داده در این مرحله مشاهده و ثبت وقایع است بدین ترتیب که پس از انتخاب آنان فرد اطلاعات لازم را از ماشین یادداشت برداری می‌کند.

متغیر تصادفی

اگر اندازه گیری بر اساس سال ماشین ها باشد متغیر تصادفی آن کمی پیوسته می‌باشد.

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی

نمودار دایره ای

چند برابر فراوانی، از مراکز دسته ها استفاده کرده و مراکز دسته ها را به امتداد فراوانی به هم وصل می کنیم. در این حالت برای زیبایی نمودار یک دسته فرضی قبل و بعد از آن ایجاد می کنیم و با پیدا کردن مراکز آن دسته ها به نمودار متصل می کنیم.

روش محاسبه میانه:

اگر تعداد داده ها زوج باشد آن را تقسیم بر دو می کنیم و بعد از آن به اضافه ی ۲ تقسیم بر ۲ می کنیم و دو عدد به دست آمده را با هم جمع و تقسیم بر دو می کنیم.

۱۳۷۳ و ۱۳۵۰ و ۱۳۳۰= مد

شماره میانه ۱۵=

شماره میانه

نمودار جعبه ای برای نشان دادن متقارن بودن داده ها است.

ابتدا کوچکترین داده و بزرگترین داده را مشخص می کنیم، سپس میانه ی داده ها را مشخص می کنیم. میانه نیمه اول داده ها را که به آن چارک اول و میانه ی نیمه ی دوم داده ها که به آن چارک سوم می گوییم را به دست می آوریم.