دسته : رشته آمارتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
آمار قد دانش موزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی

عنوان مقاله: آمار قد دانش موزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی

داده های این پروژه از طریق اندازه گیری بدست آمده است . قد دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی رشد نو در کرج اندازه گیری شده و به شرح زیر می باشد .