دسته : رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
آمار ایدز

عنوان مقاله: آمار ایدز

پیشگفتار

کلمه  AIDS مخفف کلمات Acquired  Immune  Dificiency  Syndrom یا سندرم نارسایی ایمنی اکتسابی است .این بیماری یک بیماری ویروسی است که از طریق مقاربت جنسی ،تزریق خون آلوده به افراد یا فرو رفتن سوزن آلوده به خون بیمار به بدن سالم و یا از راه مادر به جنین منتقل می شود .

علائم بیماری در ابتدای ابتلا به آن شبیه یک سرماخوردگی معمولی است که پس از مدت بهبود می یابد و ممکن است بیماری اصلی سالها نهفته و خاموش بماند پس از گذشت ۷ تا ۱۰ سال بروز نماید.

علائم بیماری در مرحله حاد شامل ضعف عمومی و شدید ،بی اشتهایی مفرط ، احساس خستگی شدید و بالاخص بروز عفونت های مکرر به ویژه عفونت های تنفسی شدید و خطر ناک است که نهایتاً با تحلیل و از بین رفتن سیستم ایمنی بدن به علت تهاجم ویروس ایدز فرد از بین خواهد رفت برای پیشگیری از این بیماری  رعایت موازین اخلاقی در رفتار جنسی ، عدم استفاده از سرنگ استفاده شده توسط دیگران الزامی است بهترین راه پیشگیری از بیماری است .

مریم جهانی

۱ـ آیا با این بیماری آشنا هستید ؟                                   بله g           خیر c

۲ـ آیا بیماری ایدز در ابتدای ابتلا به آن شبیه به یک سرماخوردگی است؟

بله c           خیر g

۳ـ آیا بیماری ایدز در قاره آمریکا شیوع پیدا کرد؟               بله c           خیر g

۴ـ آیا برای پیشگیری از این بیماری رعایت موازین اخلاقی اجباری است ؟

بله c           خیر g

۵ـ آیا فرد مبتلا به ایدز به علت عفونت های شدید تنفسی و دیگر عفونت ها از بین خواهد رفت ؟                                                            بله g           خیر c

۶ـ آیا برای این بیماری واکسن اختصاصی موثری تاکنون تهیه شده است ؟

بله c           خیر g

۷ـ این بیماری درمان قطعی دارد؟                                   بله c           خیر g

۸ـ مادری که باردار است آیا این بیماری به جنین هم منتقل می شود؟

بله g           خیر c

۹ـ آیا عامل این بیماری به نام HIV است ؟                       بله g           خیر c

۱۰ـ آیا این بیماری اصلی ممکن است سالها نهفته و خاموش بماند و پس از گذشت ۷ تا ۱۰ سال بروز کند ؟                                            بله c           خیر g

سمانه باقری

۱ـ آیا با این بیماری آشنا هستید ؟                                   بله g           خیر c

۲ـ آیا بیماری ایدز در ابتدای ابتلا به آن شبیه به یک سرماخوردگی است؟

بله g           خیر c

۳ـ آیا بیماری ایدز در قاره آمریکا شیوع پیدا کرد؟               بله c           خیر g

۴ـ آیا برای پیشگیری از این بیماری رعایت موازین اخلاقی اجباری است ؟

بله g           خیر c

۵ـ آیا فرد مبتلا به ایدز به علت عفونت های شدید تنفسی و دیگر عفونت ها از بین خواهد رفت ؟                                                            بله g           خیر c

۶ـ آیا برای این بیماری واکسن اختصاصی موثری تاکنون تهیه شده است ؟

بله c           خیر g

۷ـ این بیماری درمان قطعی دارد؟                                   بله c           خیر g

۸ـ مادری که باردار است آیا این بیماری به جنین هم منتقل می شود؟

بله g           خیر c

۹ـ آیا عامل این بیماری به نام HIV است ؟                       بله c           خیر g

۱۰ـ آیا این بیماری اصلی ممکن است سالها نهفته و خاموش بماند و پس از گذشت ۷ تا ۱۰ سال بروز کند ؟                                            بله g           خیر c

حمیده ترکاشوند

۱ـ آیا با این بیماری آشنا هستید ؟                                   بله c           خیر g

۲ـ آیا بیماری ایدز در ابتدای ابتلا به آن شبیه به یک سرماخوردگی است؟

بله c           خیر g

۳ـ آیا بیماری ایدز در قاره آمریکا شیوع پیدا کرد؟               بله c           خیر g

۴ـ آیا برای پیشگیری از این بیماری رعایت موازین اخلاقی اجباری است ؟

بله g           خیر c

۵ـ آیا فرد مبتلا به ایدز به علت عفونت های شدید تنفسی و دیگر عفونت ها از بین خواهد رفت ؟                                                            بله c           خیر g

۶ـ آیا برای این بیماری واکسن اختصاصی موثری تاکنون تهیه شده است ؟

بله c           خیر g

۷ـ این بیماری درمان قطعی دارد؟                                   بله c           خیر g

۸ـ مادری که باردار است آیا این بیماری به جنین هم منتقل می شود؟

بله g           خیر c

۹ـ آیا عامل این بیماری به نام HIV است ؟                       بله c           خیر g

۱۰ـ آیا این بیماری اصلی ممکن است سالها نهفته و خاموش بماند و پس از گذشت ۷ تا ۱۰ سال بروز کند ؟                                            بله c           خیر g

نفیسه تاجیک

۱ـ آیا با این بیماری آشنا هستید ؟                                   بله g           خیر c

۲ـ آیا بیماری ایدز در ابتدای ابتلا به آن شبیه به یک سرماخوردگی است؟

بله c           خیر g

۳ـ آیا بیماری ایدز در قاره آمریکا شیوع پیدا کرد؟               بله c           خیر g

۴ـ آیا برای پیشگیری از این بیماری رعایت موازین اخلاقی اجباری است ؟

بله c           خیر g

۵ـ آیا فرد مبتلا به ایدز به علت عفونت های شدید تنفسی و دیگر عفونت ها از بین خواهد رفت ؟                                                            بله c           خیر g

۶ـ آیا برای این بیماری واکسن اختصاصی موثری تاکنون تهیه شده است ؟

بله c           خیر g

۷ـ این بیماری درمان قطعی دارد؟                                   بله c           خیر g

۸ـ مادری که باردار است آیا این بیماری به جنین هم منتقل می شود؟

بله g           خیر c

۹ـ آیا عامل این بیماری به نام HIV است ؟                       بله c           خیر g

۱۰ـ آیا این بیماری اصلی ممکن است سالها نهفته و خاموش بماند و پس از گذشت ۷ تا ۱۰ سال بروز کند ؟                                            بله c           خیر g

نرگس اصغری

۱ـ آیا با این بیماری آشنا هستید ؟                                   بله c           خیر g

۲ـ آیا بیماری ایدز در ابتدای ابتلا به آن شبیه به یک سرماخوردگی است؟

بله c           خیر g

۳ـ آیا بیماری ایدز در قاره آمریکا شیوع پیدا کرد؟               بله c           خیر g

۴ـ آیا برای پیشگیری از این بیماری رعایت موازین اخلاقی اجباری است ؟