دسته : رشته هاي دانشگاهيتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
بتن حجیم

عنوان مقاله: بتن حجیم

بر طبق “ ACI207 “ بتون حجیم به هر مقدار زیادی از بتون که به اندازه کافی بتوان از آن برای نیازهای مربوط به تولید حرارت و میزان تغییرات آن برای به حداقل رساندن عمل ترک خوردن استفاده نمود ، گفته میشود . هیدراتاسیون تولید گرما بع آرامی در بتون ، منتشر میشود ، بخش نازکی از آن بلندتر است و داخل آن را خنک میکند . این میتواند در نتیجه حرارت بالای اختلاف سطح بین سطح بتون و داخل آن باشد ، موضوع بعدی پرداختن به فشارهای حرارتی بالاست که در نتیجه ترک خوردن بتون و عدم استحکام ساختار ، حاصل میشود .

“ کاهش فشار حرارتی ”

سه شیوه قابل قبول کلی برای کاهش فشار حرارتی وجود دارد :‌

۱ـ کاهش کلی سیمان بتون

۲ـ کاهش سیمان پورتلند بتون

۳ـ پایین آوردن تدریجی فرآیند هیدراتاسیون از طریق استفاده از راههای مجاز خنک کردن بتون .

“ سیمان آهنگدازی تا چه حد کمک میکند ؟‌”‌

هنگامیکه سیمان آهنگدازی به مخلوط بتونی اضافه میگردد ، گرمای کمتری حاصل میشود و فشار حرارتی کاهش می یابد :

۱ـ به دلیل افزایش مقاومت در سیمان آهنگدازی ، کل سیمان بتون ، کاهش می یابد .

۲ـ سیمان پورتلند توسط درصدی از سیمان آهنگدازی ، کاهش پیدا میکند .

۳ـ ویژگی های هیدراتاسیون سیمان آهنگدازی آنهایی هستند که در تولیدات فوری و اوج حرارت بتون ، کاهش می یابند .

“ جانشینی سطوح مختیف آهنگدازی ”

معمولاً از ۶۵ تا ۸۰ در صد بهینه جابجایی سطوح با استفاده از بتون بدست می آید . این سطوح کاهش دمای قابل توجهی را موجب می گردند که از مقاومت زیاد حاصلمیشود . استفاده از سطوح ۵۰ تا ۶۵ درصد در جابجایی بتون حجیم در مقادیر کمتر ، موفقیت آمیز بوده است حرارت ترکیبات و مواد تشکیل دهنده باید تا جایی بالا رود که مطمئن هستیم مورد نیاز ویژگیهای حرارتی و مقاومتی می باشد .

نمودار ۲ ، گرمای ویژه هیدراتاسیون یک ترکیب سیمان پورتلندی

معمولی را از ۲۵ تا ۷۵ درصد سیمان آهنگدازی جانشین را نشان می دهد . توجه داشته باشید که افزایش میزان سیمان آهنگدازی ، اوج حرارت هیدراتاسیون را پایین آورده و به حداقل می رساند ، نواحی زیر منحنی ، ‌نمایانگر کل حرارت تولید شده هستند .

نواحی که نشان می دهند کل حرارت تولید شده از ۷۵ درصد سیمان آهنگدازی ، کمتر هستند ، حتی اگر نقطه اوج حرارت هیدراتاسیون از ۵۰ درصد سیمان جایگزین ، زیاد کاهش پیدا نکند .

نمودار ۳ ،‌تاثیر سیمان آهنگدازی را بر افزایش دما در بتون حجیم نشان میدهد که در نقطه اوج دما تا ۱۹ درجه فارنهایت و با ۶۵ درصد سیمان جایگزین و نیز تا ۴۲ درجه فانهایت و با ۸۰ درصد سیمان جایگزین ، افت پیدا کرده است .