دسته : رشته مهندسی عمرانتاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ

عنوان مقاله: آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ

نمونه های دست نخورده  حاصل از از حفر گمانه ها ، منابع قرضه و چاهکها جهت انجام آزمایشات مختلف به این آزمایشگاه فرستاده    می شود و در بخشهای دانه بندی و طبقه بندی خاک ، تراکم و سی بی آر ، نشست و مقاومت خاک و مکانیک سنگ ، آزمایشات لازم انجام  می گردد.

در این بخش آزمایشات دانه بندی ، هیدرومتری ، تعیین حدود اتر برگ ( حد روانی ، حد خمیری ، حد انقباض ) ، تعیین ارزش    ماسه ای آزمایش پین هول و کرامب بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی انجام می گردد. نتایج حاصله ، کارشناسان را در شناخت کلی خواص خاکها و کاربرد آنها در پروژه های مختلف یاری می کند.

در این بخش آزمایشهای تراکم و سی . بی . آر. انجام می شود و حداکثر وزن مخصوص خشک خاک و در صد رطوبت بهینه تعیین  می گردد. با انجام آزمایش سی. بی . آر. می توان نشانه باربری خاک متراکم شده را بدست آورد که جهت ارزیابی و طرح روسازی راه بکار می رود.

در این بخش با انجام آزمایشات مختلف خاک مانند برش مستقیم، تحکیم، تک محوری و سه محوری. پارامترهای مقاومت برشی و نشست پذیری خاکها تعیین می گردد. کلیه آزمایشها توسط کارشناسان با استفاده از تجهیزات مدرن و منطبق با آخرین استانداردهای بین المللی انجام می گردد.

در این بخش کارشناسان با انجام آزمایشات لازم، علاوه بر بررسی مرغوبیت ستنگدانه ها  ( سنگریزه، شن، ماسه) ، خواص فیزیکی و مکانیکی سنگها را به همراه کانی های متشکله آنها شناسایی و تعیین می کنند. آزمایشها بر طبق آخرین استانداردهـای بیـن المللـی و با استفـاده از تجهیـزات مـدرن انجـام   می گردد.

پی ها ساختمان

از مهمترین وظایف بخش مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطالعه و پژوهش و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه‌های بهبود کیفیت مصالح ساختمانی، بررسی کمی و کیفی مصالح ساختمانی سنتی به منظور شناخت خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی آنها، امکان ساخت مصالح جدید، تدوین استانداردها و آیین‏نامه‏های علمی فنی و اجرایی مربوط به مصالح ساختمانی با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی، کنترل و تعیین کیفیت مواد و مصالح ساختمانی است.

        همکاری با دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و واحدهای تولید مصالح ساختمانی در زمینه پروژه‏های تحقیقاتی در مورد مصالح ساختمانی و ارائه مشاوره تحقیقاتی به منظور اصلاح خط تولید کارگاهها و کارخانه‏های فعال تولید مصالح از دیگر فعالیتهای این بخش به شمار می‏آید.

  امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاههای مجهز این بخش شامل آزمایشگاه شیمی تجزیه، آزمایشگاه تعیین رفتار حرارتی، آزمایشگاه کانی‏شناسی و آزمایشگاه بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح ساختمانی می‏باشد.