دسته : رشته حسابداری,رشته مدیریتتاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۰
بهره وری اندازه گیری و تحلیل

عنوان مقاله: بهره وری اندازه گیری  و تحلیل

 • رویکرد غالب در ادبیات اقتصادی بهره گیری از دو عامل سرمایه و نیروی کار جهت تأمین ورودیهای فرایند است و به همین علت در اکثر معادلات اقتصادی تولید تابعی از ایندو عامل در نظر گرفته می شود:
 • اقتصاد دانان بهره وری عوامل تولید را میزان تأثیر گذاری آنها بر سطح تولید می دانند. بر این اساس، بهره وری یک عامل تولید، بامیزان تأثیرگذاری افزایش آن بر سطح تولید سنجیده می شود. بدین ترتیب، بهره وری عوامل تولید را می توان تولید متوسط یا تولید نهایی آنها دانست. در مورد نیروی کار داریم:
  • ذکر این نکته الزامی است که در ادبیات اقتصادی ،بیشتر کارایی اقتصادی محاسبه و بررسی می شود تا بهره وری. کارایی اقتصادی عبارتست از نسبت میزان محصول قابل استفاده به نسبت میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است.
  • کارایی هر روش تولیدی بر حسب ارزش محصول به دست آمده در ازاء ارزش هر واحد از منابع تولید به کار رفته اندازه گیری می شود. به بیان ساده:
  • هر قدر ارزش پولی محصول به دست آمده در ازاء یک واحد پول از منبع تولید بیشتر باشد ، کارایی اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود.
  • کارایی فنی:

   کارایی فنی میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی میزان تولید با توجه به منابع و عوامل تولید مشخص شده است. به عبارت دیگر میزان توانایی تبدیل ورودی هایی مانند نیروی انسانی، ماشین آلات،و … به خروجی ها در مقایسه با بهترین عملکرد، توسط کارایی فنی سنجیده می شود.

   کارایی تخصیصی:

   این کارایی بر تولید بهترین ترکیب محصولات با استفاده از کم هزینه ترین ترکیب ورودی ها دلالت می کند. پاسخگویی به این سوال که : آیا قیمت ورودی های مورد استفاده به گونه ای است که هزینه تولید را حداقل کند؟“ بر عهده این کارایی می باشد.کارایی ساختاری:

   کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی شرکتهای آن صنعت به دست می آید. با استفاده از معیار کارایی ساختاری می توان صنایع مختلف با محصولات متفاوت را مقایسه کرد.

   کارایی مقیاس:

   کارایی مقیاس یک واحد از نسبت ”کارایی مشاهده شده“ آن واحد به ”کارایی در مقیاس بهینه“ به دست می آید. هدف این کارایی تولید در مقیاس بهینه می باشد.

   • الف. روشهای پارامتری

   در این روش تابع تولید مشخصی با استفاده از روشهای مختلف آماری و اقتصاد سنجی تخمین زده شده سپس با به کارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می گردد.

   • ب. روشهای غیر پارامتری

   این روش نیازمند تخمین تابع تولید نمی باشد. تحلیل پوشش داده‌ها(DEA) روش غیر پارامتری است که کارآیی نسبی واحد را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند. در این تکنیک نیازی به شناخت شکل تابع تولید نیست و محدودیتی در تعداد ورودی ها و خروجی ها نمی‌باشد