دسته : رشته آمار,رشته حسابداریتاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی:

شرکت رینگ سازی مشهد

نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی می باشد که با استفاده از آن می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری شرکت تعیین کرد. بر اساس این نسبت منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی های جاری، دارایی های جاری می باشند.

نسبت جاری از تقسیم دارای های جاری بر بدهی های جاری حاصل می شود. هرچه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود، با مشکلات کمتری مواجه است. برای سازمان های وام دهنده این نسبت باید به طور متعادل ۲ یا بیشتر از آن باشد که اعتباردهندگان تمایل به پرداخت اعتبار داشته باشند.

نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۲ (سهامی عام)

نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳ (سهامی عام)

شرکت از لحاظ نقدینگی و نسبت جاری در وضعیت مطلوبی نمی باشد چون نسبت های جاری این شرکت تقریباً نزدیک به یک است و این به این معنی است که شرکت تقریباً معادل دارایی های جاری خود، بدهی جاری دارد و این از دید اعتباردهنده مناسب و مطلوب نمی باشد. در سال ۸۳ این نسبت مطلوبتر از سال ۸۲ است چون ۰۴۴/۱<94/0 لذا شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود از محل دارایی های جاری در سال ۸۳ با مشکلات کمتری تقریباً مواجه هستند.