دسته : رشته اقتصاد,رشته حسابداریتاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
گزارش کارآموزی اقتصادی حسابداری

عنوان مقاله: گزارش کارآموزی اقتصادی حسابداری

ازمهمترین عواملی که پیشرفت درهرفعالیت تولیدی واقتصادی راتضمین می کند تلفیق دانسته های علمی باامکانات عملی است واین امردربرخی ازرشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری لازم وضروری می باشد . چنانکه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشورهای پیشرفته داشته باشیم مشاهده می نماییم که بابکارگیری تکنولوژی واستفاده ازعلوم وفنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای صنعتی بطورچشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود۸۰% درصد تولیدات دامی مربوط به این کشورها میباشد و۲۰% بیست درصد دیگرتولید راکشورهای درحال توسعه دارامی باشند. این روندتولیدنسبت معکوس باجمعیت کشورها داشته و۵ میلیارد جمعیت دنیا ۲۰% تولید رادارند . لازمه تامین نیازپروتئینی این جمعیت ۵ میلیاردی بایستی ازطریق تولیدات کشورهای درحال توسعه ویاواردات ازکشورهای پیشرفته انجام گیرد.

باتوجه به اینکه یکی ازساده ترین راههای تولیدپروتئین ازطریق شیر وفرآورده های آن میباشد  سرمایه گذاری روی این بخش تولیدی راضروری تر می سازد . همانگونه که شاهد هستیم روندواردات فرآورده های لبنی وشیرخشک ازبدو انقلاب تاکنون ازکاهش برخورداربوده وباتوجه به سیاستهای دولت مردان کشورجمهوری اسلامی ایران این وابستگی بایستی قطع گردد . درهمین راستا مراکز تولید شیر وتبدیل فرآورده های لبنی بطور چشم گیری افزایش یافته ولی این مقدار باتوجه به روند روبه رشد جمعیت کشورمان ومقایسه میانگین سرانه مصرف موادپروتئینی باسایرکشورهای پیشرفته کمبودچشمگیرآن رانشان می دهد وبه جهت ضرورت گام برداشتن درراستای خودکفایی وبمنظور رسیدن به اهداف وسیاستهای آتی کشورطرح گاوداری شیری صنعتی ۵۰ رأسی که درذیل مشروح آن ذکرگردیده درنظر گرفته شده است .

موضوع طرح:

احداث  یک واحد گاوداری  شیری  به  ظرفیت ۵۰رأس گاو مولدشامل تکمیل واحدو خرید ۵۰ رأس  تلیسه ۷  ماهه آبستن وخرید و نصب ماشین آلات و تهیه خوراک وتأمین هزینه های جاری  طرح  به منظور بهره  برداری  از یک واحد گاوداری شیری ۵۰رأسی.

موقعیت جغرافیایی :

استان خراسان درشمال شرقی ایران ودرهمسایگی کشورهای ترکمنستان وافغانستان وبین ۳۰و ۲۱ تا ۳۸ و۱۸ عرض شمالی و۵۵ و۲۸ تا ۶۱ و۱۴ طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ قرار دارد وارتفاع ازسطح دریا دربلندترین نقطه ۳۲۱۱ متر ودرپست ترین نقطه ۳۰۰متر می باشد. میزان بارندگی متوسط استان خراسان ۱۵۰ میلی متردر سال است وجزء مناطق خشک محسوب می شود.کارکنان دائم طرح شامل ۲ نفرکارگر نیمه ماهر و یک نفر کارگر شیردوشی که حقوق  آنها درجدول مربوطه آمده است.