دسته : رشته مهندسی کامپیوترتاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
سیستمهای اطلاعات مدیریت

عنوان مقاله:سیستمهای اطلاعات مدیریت

nمسئله چیست؟

nعلل مسلئل در امور بازرگانی(تاثیرات محیطیتاثیرات داخلی)

nچه کسی به حل مسائل می پردازد؟

nنقش تصمیم گیری در حل مسائل

nنقش اطلاعات در حل مسائل

nضرورت یک سیستم اطلاعات کامل(منابع داخلی /منابع خارجی-وسائل کتبی و شفاهی)

nسیستم های رسمی و غیر رسمی

nکامپیوتر به عنوان عاملی در یک سیستم اطلاعات و ….        

زمانی که اصطلاح مسئله را به کار می بریم شرایط یا اتفاقاتی را در نظر داریم که به نوعی به سازمان خسارت زده یا آن را تهدید می کند و نیز شرایط یا اتفاقاتی مورد نظر است که به نوعی در بهبود سازمان موثر بوده یا فرصت بهبود را برای سازمان فراهم میاورد.

کامپیوتر را می توان در هر دو مسئله به کار برد. مسئله می تواند خوب یا بد باشد.

مسئله گشایی کار پاسخگویی موفقیت امیز به هر دو نشانه ضعف و قوت است.

مدیر عموما“ روی علل داخلی  نسبت به علل خارجی  کنترل بیشتری دارد.

        تاثیرات محیطی:اصطلاح محیط به انچه در خارج از موسسه است بکار گرفته می شود

          هماند جامعه محلی -رقابت-اقتصاد-اعتصاب یا خارج شدن موسسه ای وابسته به سازمان              موردنظرو

         تاثیرات داخلی: در این مورد موسسه خود باعث بروز مسئله می شود. به طور مثال ممکن است موسسه ای علاقه بدنبال کردن راه خاصی را داشته باشد اما منابع لازم را در اختیار نداشته باشد.تضاد اهداف شخصیناکافی بودن سرمایه –عدم بازاریابی مناسب و مشکلات ناشی ا ز منابع و نیروی انسانی  می تواند نمونه هایی از این مورد باشد.