اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

عنوان مقاله:اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال ایفا می کند . از عدم اطمینانی که در معاملات اینترنتی وجود دارد ، بسیاری از محققان بیان کرده اند که اعتماد یک عامل مهم مؤثر در افزایش موفقیت تجارت الکترونیک می باشد . مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا آن روی یک تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد  ، از قبیل امنیت و خصوصی بودن . بعلاوه ، هر چند تجارت الکترونیک مزایایی را برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می کند . ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیکی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و کالا ، دارد . به منظور کاهش موانع ، فروشندگان باید یک رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش وفاداری مشتری توسعه دهند .

اعتماد مصرف کننده جنبه ای مهم از تجارت الکترونیک می باشد و شناخت سوابق و پیامدهای آن یک کمک مقدماتی برای دلایل ذیل می باشد . ابتدا ، سوابق اعتماد ما را برای شناخت اهمیت نسبی عوامل مؤثر در اعتماد قادر می سازد . درک این عوامل نقش مهمی را در تدبیر کردن معیارهای مناسب جهت تسهیل اعتماد ، ایفا می کند . ثانیاً پیامدهای اعتماد قادر خواهد کرد ما را به درک بهتر اهمیت اعتماد و اثر آن روی رفتار خریدار آنلاین .

در ادبیات ( مکتوبات ) اعتماد سازمانی ، mayer و دیگران یک مدل در برگیرنده هر دو جزء اعتماد شامل اعتماد کننده و مورد اعتماد را پیشنهاد کردند . آنها ادراکات اعتماد کننده را درباره ویژگیهای مورد اعتماد ( معتمد ) بررسی کردند . در مقاله تحارت الکترونیک Jarrenpaa و دیگران اینکه آیا ادارکات مشتریان فروشگاه اینترنتی در مورد شهرت و اندازه فروشگاه بر اعتماد آنها در فروشگاه تأثیر می گذارد یا خیر را بررسی نمودند .

ضمناً با اتصال به تئوری عمل منطقی ، محققان همچنین پیامدهایی را که اعتماد بر طرز تلقی ها ، تعابیر و رفتارهای مشتری دارد ، تخمین زده اند . در یک روش مشابه ، Bendoly و دیگران تأثیر یکپارچگی کانالها را بر وفاداری مشتریان به یک شرکت چند کاناله را بررسی کردند .