دسته : طرح هاي توجيهي كار و خود اشتغاليتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
یادگیری آزاد واز راه دور

عنوان مقاله:یادگیری آزاد واز راه دور

برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در ژنو ۱۲-۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ که با صدرور یک اعلامیه و یک برنامه همراه بود یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی سالهای آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم به شمار می رود. این اجلاس به لحاظ آنکه گیترده ترین تجمع جهانی در رویکرد کاربردی و توسعه به ارتباط و در آغز هزاره بوده است. از جهت تاریخی نیز بی نظیر می باشد. در تهیه و تدارم مقدماتی تشکیل این اجلاس بسباری از کشورهای جهان نقش مهمی ایفا کردند و به خصوص کشورهای در حال توسعه به این اجلاس توجه ویژه ای معطوف ساختند. تحت تاثیر مشارکت فعال نمایندگان کشورهای در حال توسعه در گرد هماییهای مقدماتی و کنفرانسهای منطقه ای آرمانهای آنان در زمینه استقلال و توسعه بیش از بیش مطرح و به تدریج در روند اصلاح و تجدید نظر متنهای پیشنویس دو سند نهایی مهم این اجلاس تاثیر گذاشتند…

 

برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در ژنو ۱۲-۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ که با صدرور یک اعلامیه و یک برنامه همراه بود یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی سالهای آغاز هزاره سوم و شروع قرن بیست و یکم به شمار می رود. این اجلاس به لحاظ آنکه گیترده ترین تجمع جهانی در رویکرد کاربردی و توسعه به ارتباط و در آغز هزاره بوده است. از جهت تاریخی نیز بی نظیر می باشد. در تهیه و تدارم مقدماتی تشکیل این اجلاس بسباری از کشورهای جهان نقش مهمی ایفا کردند و به خصوص کشورهای در حال توسعه به این اجلاس توجه ویژه ای معطوف ساختند. تحت تاثیر مشارکت فعال نمایندگان کشورهای در حال توسعه در گرد هماییهای مقدماتی و کنفرانسهای منطقه ای آرمانهای آنان در زمینه استقلال و توسعه بیش از بیش مطرح و به تدریج در روند اصلاح و تجدید نظر متنهای پیشنویس دو سند نهایی مهم این اجلاس تاثیر گذاشتند…