دسته : رشته اقتصادتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
مالیات های خالص

عنوان مقاله:مالیات های خالص

همانطور که قبلا اشاره شد مالیاتهای خالص بر روی هزینه های کلی از طریق مصرف تاثیر گذار هستند. اگر مالیاتهای خالص افزایش یابد؛ در نتیجه مردم(خانوارها) در آمد مصرفی و هزینه های مصرفی کمتری دارند. برای اینکه نشان دهیم چگونه مالیاتهای خالص بر هزینه های مصرفی و میزان مصرف تاثیر گذارند اجازه دهید تا یک مالیات مقطوع را مورد بررسی قرار دهیم. یک مالیات مقطوع بستگی به میزان و سطح تولید ندارد و ممکن است بصورت دریافت رقمی مشخص و ثابت از هر فرد در اقتصاد؛ مثلا ۱۰۰ دلار بدون در نظر گرفتن در آمد؛ نمود پیدا کند. میزان مصرف بدون پرداخت مالیات با علامت C نشان داده شده و به همین ترتیب با پرداخت مالیات میزان مصرف پایین می رود که با علامت C” نشان داده می شود. ببینیم چرا؟ تصور کنید اگر سرانه تولید در اقتصاد ۱۰۰۰ دلار باشد و هزینه های مصرفی ۸۵۰ دلار؛ اگر مالیاتی نباشد. بخاطر آورید که بدون پرداخت مالیات تولید ملی اقتصاد نیز یک در آمد مصرفی است که به وسیله مردم(خانوارها) دریافت می شود. این موردی نیست اگر مالیاتها به اجرا گذاشته شوند.

اگر مالیات خالص ۱۰۰ دلار در هر سطح درآمدی باشد؛ در نتیجه درآمد مصرفی ۱۰۰ دلار کمتر از تولید ملی در کلیه سطوح است. اما هزینه های مصرفی به درآمدهای مصرفی بستگی دارد نه به تولید ملی. بنابراین؛ اگر تولید ملی در  شکل ۴-۴-۴؛ ۱۰۰۰دلار است درآمد مصرفی به ۹۰۰ دلار کاهش می یابد زیرا مالیات ۱۰۰ دلار است. اگر حد نهایی گرایش به مصرف ۷۵/۰ است یعنی مصرف بمیزان ۷۵ دلار کاهش می یابد؛ یعنی مصرف فقط ۷۷۵ دلار است(۷۷۵=۷۵-۸۵۰) وقتی که مالیاتها برابر با ۱۰۰ دلار است و از آنجا که حد نهایی گرایش به مصرف (MPC) در تمام سطوح درآمدی یکسان است و مالیاتها نیز در تمام سطوح درآمدی یکسان است میزان مصرف ۷۵ دلار در تمام سطوح تولید کمتر می باشد؛ البته بر مبنای به اجرا گذاشتن مالیاتهای خالص. میزان مصرف جدید با مالیات خالص که با علامت C” نشان داده شده است بصورت عمودی پایینتر و موازی با خط مصرف قبلی می باشد. بیشتر از این؛ خط مصرف جدید همان شیب خط قبلی را دارد چون حد نهایی گرایش به مصرف یکی است. ما باید توجه کنیم که وقتی مالیات ۱۰۰ دلار است مصرف فقط ۷۵ دلار کاهش می یابد چون پس انداز بمیزان ۲۵ دلار بیشتر کاهش می یابد. بخاطر داشته باشید که درآمد مصرفی بین مصرف و پس انداز تقسیم می شود. وقتی درآمد مصرفی تغییر می کند مصرف و پس انداز هم تغییر می کند براساس حد نهایی گرایش به مصرف و پس انداز. در واقعیت مالیاتها به صورت مقطوع نیستند اما با افزایش سطح درآمد؛افزایش پیدا می کند. اگر اقتصاد درآمد  بیشتری دارد؛ دولت درآمد مالیاتی بیشتری به دست می آورد. در این صورت میزان مصرف با پرداخت مالیات موازی؛ با میزان مصرف بدون پرداخت مالیات نمی باشد.