دسته : رشته حقوقتاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
گرفتن مالیات از نویسندگان

عنوان مقاله: گرفتن مالیات از نویسندگان

گرفتن مالیات از نویسندگان غیر قانونی است
طبق بخش ” ل ” ماده ۱۳۹ قانون مالیات ها، فعالیتهای انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند
دبیر و سخنگوی انجمن نویسند گان کودک با اشاره به  نشست اخیر هیات مدیره این انجمن  با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  گفت : طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۴ همین قانون کسر ۵ د رصد مالیات د ر مواردی که منابع د ر آمد شان از پرداخت مالیات معاف شده باشد ، منتفی استعلی اصغر سید آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر افزود : براین اساس ” نوشتن “موردی است که منبع د رآمد ش از انتشارات است و فعالیت های انتشاراتی و مطبو عاتی از پرداخت مالیات معاف شده اند ، پس نویسند گان از پرداخت مالیات معاف هستند اما متأسفانه با وجود این قانون هنوز از نویسندگان مالیات کتاب  دریافت می شود.
سید آبادی اظهار داشت : همچنین  مسجد جامعی « وز یر ارشاد» در پاسخ به د رخواست این انجمن مبنی بر حق د خالت نهادهای غیر د ولتی د ر تصمیم گیری های مربوط به حوزه فعالیت نهادهای مذ کور ، بررسی این مسئله را منوط به یافتن راهکارهای اجرایی مناسب دانست


این سخنگو  د ر مورد اقدام انجمن نویسند گان برای تأسیس دانشکده ادبیات کودک گفت : این موضوع د ر حوزه کاری ما قرار ندارد و ما در حال طراحی یک د وره ادبیات کود ک و نوجوان هستیم که هم اکنون این طرح د ر کمیته آموزش و پژوهش انجمن در حال طراحی است .