دسته : بانك نمونه قراردادهاتاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
دانلود نمونه قرارداد قالب بندی

دانلود نمونه قرارداد قالب بندی

ماده یک موضوع قرارداد

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها و شناژهای قائم ، تیرها ، تاوه ها ( دال ها )

 

ماده دو اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ میگردد.

۲-۳- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.

 

ماده سه مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا            ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

۳-۱- تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی ، ستونها ، تیرها ، دال ها ، پی ها و شناژها ، تا ارتفاع ۵/۳ متر هر متر مربع                                                                 ریال

 

part نمونه فرم قرارداد قالب بندی