دسته : مقالات متفرقهتاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری

میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری

 

رودخانه زاینده رود از ارتفاعات زردکوه بختیاری )استان چهارمحال و بختیاری( سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی چند وارد پهنه دشت اصفهان و در نهایت باتلاق گاوخونی می گردد. شرایط توپوگرافی و مورفولوژیکی رودخانه به گونه ای است که در سرآب، رودخانه به عنوان زهکش و در پایاب )بعد از سد چم آسمان( به عنوان یک منبع تغذیه کننده دشت بزرگ اصفهان عمل می نماید. تأمین کننده آب رودخانه، استان چهارمحال و بختیاری )حدود ۰۹ درصد( و استان اصفهان )شهرستان فریدن( می باشند. این رودخانه که از هزاران سال قبل در منطقه شکل گرفته است پدید آورنده تمدنهای بزرگی در طول تاریخ بوده است. از طرفی آن زمانی که خبری از احداث تونلهای متعدد، سد مخزنی )ذخیرهای( کارخانجات صنعتی، شهرکهای اقماری، شبکههای آبیاری مدرن، سیستم های آبیاری نوین و انتقال آب به استانهای همجوار نبود، بروزخشکسالیهای مفرط و طولانی مدت باعث زوال و نابودی تمدنهای بزرگ و نابودی حیات در منطقه شده است. استان چهارمحال و بختیاری از سال ۶۸۳۱ تا کنون دچار خشکسالی مفرط شده است به گونهای که منابع سطحی حدود ۰۹ درصد کاهش داشتهاند و منابع زیرزمینی به دلیل فشار بیش از حد رو به افول نهادهاند و پدیده نشست در اکثر دشتها بروز نموده است. یک از مهمترین ایستگاههای منطقه از نظر میزان بارش و وسعت، ایستگاه کوهرنگ با میانگین بارش سالیانه ۶۸۶۰ میلیمتر در سال می باشد که کاهش بارش
سالیانه از سال ۶۸۳۱ لغایت سال ۰۹ به ۹۸۹۹ – میلیمتر رسیده است که این رقم تقریبأ معادل دو سال بارش در این منطقه می باشد

 

 

فایل ارسالی توسط کاربر سایت جناب آقای رحیم علیمحمدی