دسته : رشته مهندسی کامپیوتر,پروژه هاتاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
نحوه ایجاد یک سیستم پایگاه داده distributed database

نحوه ایجاد یک سیستم پایگاه داده distributed database

پروژه درس پایگاه داده پیشرفته

  در این مقاله نحوه ایجاد یک سیستم پایگاه داده توزیع شده distributed database به صورت گام به گام آموزش داده شده است.
در این مقاله با مفاهیم load balancing در ویندوز سرور و برنامه نویسی پایگاه داده در #C و نیز با مفاهیم replication در sql server 2005 آشنا می شوید.
همچنین آموزشهای لازم در رابطه با مجازی سازی و hyperV داده می شود.

 

 

فھرست
بخش اول(مباحث تئوری)
مقدمھ ……………………………………………………………………… ۷
تعریف سیستم توزیع شده …………………………………………………… ۸
مزایای پایگاه داده توزیع شده ……………………………………… ……….. ۹
معایب پایگاه داده توزیع شده ……………………………………… ………. ۱۰
انواع ذخیره سازی در سیستم توزیع شده …..……………….. ……….. ۱۱
۱۲……….. …………………………………………………Fragmentation
۱۸……….. …………………………………………………….Replication
۲۳٫………………….. …………………….Snapshot Replication
۲۵……………………. ………………………..Transaction Replication
۲۷…………………… …………………………………Merg Replication
۲۹…….…………………… Load Balancing And Fault Telerance
۴
۳۰……………………………………………………….. DNS Round Robin
۳۲…………………………………………………………………. Clustering
۳۳……………………………………………………………… NLB Cluster
۳۵……………………………………………………………. Failover Cluster
بخش دوم(راه اندازی عملی)
شمای کلی سناریو ………………………………………………………….. …. ۳۸
۴۰…. …………………………………………………………………. Hyper-v
بین دو سرور …………………………….. ………. ۵۳ Replication راه اندازی
۵۴……………….. (configuring distribution) پیکر بندی توزیع کننده انتشار
۶۵……. ……………………………………….. ( Publication ) ساختن نشریھ
۷۸…………………………………………… ( SubScription ) ساختن مشترک
۹۳………………………………………………………. NLB Manager نصب
۹۹……………………………………………………. ( Cluster ) ساخت کلاستر
جھت کار با سیستم توزیع شده….. ۱۱۴ C# با استفاده از Application ساخت یک
۵

 

فایل ارسالی توسط کاربر سایت جناب آقای خسرو حسینی