دسته : رشته هاي دانشگاهي,رشته های پزشکیتاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۱۶
دانلود مقاله آشنایی با دستگاه گردش خون انسان

دستگاه گردش خون و لنفشامل ، خون ،  قلب و رگهاست. خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می‌باشد، توسطسرخرگها در بدن توزیع می‌گردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک ،شریانچه‌هارا بوجود می‌آورند و شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به ناممویرگ ختم می‌شوند. مبادله مواد بین خون و سلولهای اندامهای مختلف در سطح مویرگهاانجام می‌گیرد. پس از مبادله مواد ، خون مویرگی به وریدچه‌ها منتقل شده و نهایتاتوسط وریدهای بزرگ مجددا به قلب برمی‌گردد.