دانلود مقاله نگاهی به تولید گندم در ایران

با تولید ۱۳ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۵۳ تن گندم، تولید سرانه به ازای هر ایرانی،به ۵/۲۰۳ کیلوگرم رسید.

کل تولید گندم تا امروز با احتساب دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم خود مصرفی و بذری کشاورزان و مقدار ۱۱میلیون و ۱۳۷هزار و ۵۳ تن خرید تضمینی،به ۱۳ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۵۳ تن رسیده است که به ازای هر ایرانی۵/۲۰۳ کیلوگرم گندم تولید شد. با توجه به آخرین آمار جمعیت کشور که به ۶۷ میلیون نفر رسیده است،با تقسیم کل گندم تولیدی به تعداد جمعیت کشور،مقدار گندم تولید سرانه به دست خواهد آمد.