مقاله ترجمه شده حسابداری ریسک و بازده

شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ

ریسک و بازده:

مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.

بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟ مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ریسک بالاتر ، نیاز به بازده پیش بینی شده بالاتری دارد. و ما در واقع این ارتباط را با بررسی بازده های بلند مدت تاریخی سهام، اوراق قرضه و داراییهای با ریسک کمتر ، همانگونه که در اولین نمودار آمده است ، مشاهده می کنیم.

Understanding Risk and Return, the CAPM,
and the Fama-French Three-Factor Model
RISK AND RETURN
The General Concept: Higher Expected Returns Require Taking Higher Risk
Most investors are comfortable with the notion that taking higher levels of risk is necessary to
expect to earn higher returns. In this note, we explain two important models that have been
developed to make this relationship precise. Then we explain how such tools can be used by
investors to evaluate assets such as mutual funds.
Why should riskier companies have higher returns? Intuitively, an investor would require a
higher expected return in exchange for accepting greater risk. And, we do, in fact observe this
relationship when we look back at historical long-run returns of stocks, bonds, and less risky
securities as shown in the first chart.
To understand this, imagine an investment that is expected to generate $1 million per year in
perpetuity. How much is someone likely to pay for such an asset? The answer depends on the
uncertainty or riskiness of the cash flows. With complete certainty that the cash flows will all be
paid when promised, an investor would discount the asset at the risk-free rate. As the degree of
uncertainty increases, the return required to justify the risk will be much higher, resulting in a
much lower price the investor would be willing to pay, simply because of the higher required
discount rate.