سوالات کنکور انسانی ۸۸ همراه با پاسخ کلید

 

سوالات دفترچه تخصصی کنکور سراسری رشته علوم انسانی همراه با پاسخ نامه به صورت کلید .

سوالات سال ۱۳۸۸ می باشند و به ترتیب نمایش داده می شوند .