مقاله سرقت هویت چیست ؟Identity Theft

Identity Theft:

 What it is and what you can do about it

Every year, thousands of people are victims of identity theft.

While recent developments in telecommunications and computer processing make it easier for companies and consumers to reach each other, they can also scatter your personal information more widely, making life easier for criminals.

Identity theft is the unauthorized collection and use of your personal information, usually for criminal purposes.

Your name, date of birth, address, credit card, Social Insurance Number (SIN) and other personal identification numbers can be used to open credit card and bank accounts, redirect mail, establish cellular phone service, rent vehicles, equipment, or accommodation, and even secure employment.

If this happens, you could be left with the bills, charges, bad cheques, and taxes.

How to fight identity theft

ترجمه مقاله سرقت هویت

سرقت هویت چیست ؟ در باره آن چه می دانید ؟

هر ساله هزاران نفر از مردم قربانی سرقت هویت میشوند .با توسعه ارتباطات از راه دور و پردازشگرهای کامپیوتری برای شرکت ها و مشتریان دسترسی به یکدیگر آسان شده است به همین دلیل اطلاعات شخصی افراد به صورت وسیعی پراکنده می شود و این کار جنایتکاران را آسان می کند

سرقت هویت استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی شما می باشد که معمولا با قصد جنایتکارانه صورت میگیرد . نام-  تاریخ تولد – آدرس – کارت اعتباری – شماره بیمه و دیگر شماره های شناسایی شما می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد .

آموزش تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

آموزش تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

قیمت:  ۴۵۰۰ تومان در ۱ دی وی دی

آموزش تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور آموزش تست زنی به شیوه نفرات اول کنکورپکیج استثنایی مقالات و پروژه ها در ۱۰ دی وی دی

پکیج استثنایی مقالات و پروژه ها در ۱۰ دی وی دی

قیمت:  ۱۵۵۰۰ تومان در ۱۰ دی وی دی

پکیج استثنایی مقالات و پروژه ها در ۱۰ دی وی دی پکیج استثنایی مقالات و پروژه ها در ۱۰ دی وی دیفروش مجموعه عظیم و کامل آندروید 2012

فروش مجموعه عظیم و کامل آندروید ۲۰۱۲

قیمت:  ۶۵۰۰ تومان در ۲ عدد دی وی دی

فروش مجموعه عظیم و کامل آندروید 2012 فروش مجموعه عظیم و کامل آندروید 2012