مقاله انگلیسی همراه با ترجمه ایده آل های دیجیتال DIGITAL  DREAMS

کامپیوتر

ایده آل های دیجیتال

فیلمسازان  اوایل  قرن ۱۹۶۰ عاشق آنها یعنی کامپیوتر ها بودند . و این کلیدهای بزرگ اسباب در محفظه  های خاکستری بلند قرار داده شدند و اسباب آلات ضبط در روی گردونه های پلاستیکی ، با مردان حرفه ای با لباس سفید که با پشتکار ، با آن کار می کردند کامپیوترهایی که ساختمانها را اشغال کرده اند اغلب مدل Mieslan هستند . اما در حالیکه به نظر می رسد آنها در حال کنترل بیشتر جنبه های بد یمن ( شوم ) زندگی اواخر قرن بیستم ، جنگ افزارهای هسته ای – هستند و بسیار شوم به شمار می رود . ( برای مثال ، کامپیوتر Alpha 60   در Jean – Lvc Godords Alphavill یا کامپیوتر HAL 9000 که در Stanley kabrick 2001 از کار افتادند : اودیسه فضایی ) با این وجود به نظر می رسد که تاثیر کمی بر طراحی  ( ساخت ) خود ساختمانها داشته باشند .

THE COMPUTER

DIGITAL   DREAMS

MOVILMAKERS of the early 1960s loved thern . Computer , that is . Great  banks of the things were housed in tall , gray cases and were the stuff of tape turning on plastic wheel , with professornal men in white coat tending them studiously , but while they appeared to manage many of the more sinister aspeets of late twenticth –century life mainly unclear warfare and were widely considered to be sinister ( for example s the Alpha 60 computer in sean 0 due Godard  or the HAL 9000 computer that has a breakdown in Stanley Kubrick s 2001 A space , they scemed to have curiousls little effects an the design of building themselves .

 دانلود مقاله حسابداری دولتی

آموزش تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

قیمت:  ۴۵۰۰ تومان در ۱ دی وی دی

desc دانلود مقاله حسابداری دولتی smallpost دانلود مقاله حسابداری دولتی

 دانلود مقاله حسابداری دولتی

پکیج استثنایی مقالات و پروژه ها در ۱۰ دی وی دی

قیمت:  ۱۵۵۰۰ تومان در ۱۰ دی وی دی

desc دانلود مقاله حسابداری دولتی smallpost دانلود مقاله حسابداری دولتی

 دانلود مقاله حسابداری دولتی

فروش مجموعه عظیم و کامل آندروید ۲۰۱۲

قیمت:  ۶۵۰۰ تومان در ۲ عدد دی وی دی

desc دانلود مقاله حسابداری دولتی smallpost دانلود مقاله حسابداری دولتی