فروش مقاله انگلیسی با ترجمه راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

 

لینک خرید :

   مقاله ترجمه شده راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

 

 

 

فهرست

۱- تعاریف

۲- در باب راهبردها

۳- مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

۱-۳- مقدمه

۲-۳- فرهنگ ایمنی و تعهد

  فرهنگ ایمنی

  تعهد به فرهنگ ایمنی

  حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

  هدف فرهنگ ایمنی

  تعهد و تدبیر (خط مشی)

۳-۳- گزارش ساختارها و رویکرد

۴-۳- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

۵-۳- مدیریت و کمیته های مشورتی

  کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

  کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

  کمیته ایمنی در برابر تشعشع

  کمیته زیست ایمنی

  گزده واکنش سریع

  کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

  نگهبان محوطه دانشگاه

۶-۳- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

   مفهوم

   شرح محقه استاندارد استرالیا

  موقعیت کنونی CSU

  شناسایی مسئولین

استراتژی اجرا

  مدیریت بحران

۷-۳- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

  مراجعت زود هنگام به کار

  مدیرت غرامت به کارگران

  خط مشی

  مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

  Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

  مدیریت و صنعت

  وظایف مناسب

  کشمکش مطالبات

  حق بیمه و توزیع آن

۸-۳- مدیریت کمکهای اولیه

  (تدارک) تامین کمکهای اولیه

  مدیریت کمکهای اولیه

  گزارش حادثه

  گزارش سوانح به Work Cover Nsw

۹-۳- استخدام

   وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

کارمند غیر اجرایی

  کارمند ناظر

  مدیران

  کارمند اجرایی

  معانیات پزشکی پیش از استخدام

  بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

۱۰-۳- مدیریت ریسک (خطر)

   مدیریت ریسک OHS

   استانداردها

   اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

   سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

   زمینه ریسک

   شناسایی ریسک

   تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

۱۱-۳- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

۱۲-۳- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

   اصول

   مدیریت عملکرد

   احکام و قراردادها

   شاخص های عملکرد

   شاخص های عملکرد منفی

   گزارشات جراحت و بیماری

   هزینه های غرامت وبه کارگران

   شاخص های عملکرد مثبت

   شاخص های عملکرد مدیریت

   شاخص های عملیاتی عملکرد

۱۳-۳- بایگانی کردن

   اصول

اسناد تحت نظارت

   اطلاعات نسد

   بررسی سند

   شماره گزاری نسخه

   تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

   اصلاحات

   اصلاحات در خط مشی

   اصلاحات اجرایی

۱۴-۳- گزارش درون و بیرون سازمانی

   درون سازمانی

   بیرون سازمانی

   گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

۴- سیستم مدیریت   OHS در واحد

   ۱-۴- مقدمه

   ۲-۴- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

   ۳-۴- مسئولیت

   ۴-۴- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های ۱۳ تا ۵ از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های ۲و۳

    وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

    بیانیه مشاوره OHS

              هدف ازبیانیه مشاوره OHS

              مشورت با کارکنان

         کمیته OHS محوطه دانشگاه

         بیانیه مشاوره OHS

۵-۴- ارتباطات و گروه های OHS

۶-۴- سیاستهای و راهبردهای OHS

۷-۴- مسئولیت و پاسخگویی

۸-۴- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

۹-۴- موافقت نامه ای عملکرد

۱۰-۴- استخدام

۱۱-۴- مدیریت ریسک

۱۲-۴- فرایندهای استاندارد عامل

۱۳-۴- پیمانکاران

۱۴-۴- کار در خارج از ساختمان

    صورت کلی

    کارکردن از خانه

۱۵-۴- سیستم های ایمنی

۱۶-۴- مدیریت حادثه

۱۷-۴- مدیریت پس از حادثه

۱۸-۴- مدیریت آسیب

۱۹-۴- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

۲۰-۴- بایگانی نمودن

    گزارشات بخش ها

            گزارشات حادثه برای کارکنان

            گزارشات حادثه برای دانشجویان

    گزارش اجباری حوادث

    بازرسی های محل

    طرح های فعالیت OHS

۲۱-۴- سیکل پیشرفت

۵- توصعه برنامه خاص OHS

 ۱-۵- مقدمه

۲-۵- تعیین نیازها

۳-۵- طراحی وتعیین استاندارها

۴-۵- تحقق

۵-۵- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

۶-۵- بررسی و اصلاح

۷-۵- عملکرد منسجم

۶- لیست نمودارها

۷- فهرست بازبینی

۸- جداول

۹- انتشارات و مراجع

۱۰- قدردانی

متن انگلیسی ب : ۸۸ صفحه

متن فارسی : ۱۳۵صفحه

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

ارزش واقعی این مقاله : ۶۵۰۰۰ تومان که در سایت ما با قیمت خیلی پایین تر قرار داده شده

5d52biosv807vdtyfud مقاله انگلیسی با ترجمه درباره مدیریت  بازاریابی صنعتی