فروش مقاله انگلیسی با ترجمه راهنمای شغلی مدیریت تولید

7vjmrkn1waare52rgvkb مقاله انگلیسی با ترجمه درباره مدیریت  بازاریابی صنعتی

 

راهنمای شغلی  –  مدیریت تولید

کار:

مدیران تولید فرایند تولید را در تمام انواع کار تولید از تولید ماشین گرفته تا تولید کفش نظارت می کنند و توجه ویژه شان بر این نکته است که بهترین استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند

(کار،مواد،کارخانه و سرمایه) که این اطمینان از اینکه استراتژی های تولید به کارگرفته شده اند و دستورات مشتری نیزسروقت همان گونه که مشخص شده در اختیار او قرلر می گیرد را شامل می شود.این شامل سازماندهی تولید درمناطق مراکزهزینه می شود با ناظرانی برای آن مناطق که بر استانداردهای کار توافق کرده اند چون آنها مسئول هستند.

Career Guide – Production Management

 

THE WORK

Production managers oversee the production process in all types of manufacturing operation, from car manufacture to clothing or footwear production.  Their main concern is to make the best use of available resources (labour, materials, plant and money).  This involves ensuring that production targets are achieved and customer orders completed according to specification and on time.  This involves organising production into cost centre areas, with supervisors of those areas agreeing performance standards for which they are accountable.

متن انگلیسی ب : ۵ صفحه

متن فارسی : ۵ صفحه

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

5d52biosv807vdtyfud مقاله انگلیسی با ترجمه درباره مدیریت  بازاریابی صنعتی